Нормативна база та звітність
Головна банер

У разі використання матеріалів сайту посилання на www.ztums.gov.ua є обов'язковим

ПОЛОЖЕННЯ про Житомирський обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (нова редакція)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної
державної адміністрації

12.11.2012 № 395

Заступник голови обласної
державної адміністрації державної адміністрації


В.С.Балюрко

ПОЛОЖЕННЯ

про Житомирський обласний центр фізичного здоров'я населення

"Спорт для всіх"

(нова редакція)

I.Загальні положення

1)Житомирський обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі - Центр) є закладом фізичної культури і спорту, який здійснює діяльність шляхом залучення різних груп населення, зокрема соціально незахищених, до занять фізичною культурою.

2)Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт), Державної служби молоді та спорту України, нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини у сфері фізичної культури і спорту, та цим Положенням.

3)Центр утворюється, реорганізується та ліквідується обласною державною адміністрацією і належить до сфери її управління.

4)Центр забезпечує розвиток фізичної культури шляхом надання фізкультурно-спортивних послуг, які полягають в організації та проведенні фізкультурно-оздоровчої діяльності шляхом здійснення заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури за її напрямами, зокрема на забезпечення рухової активності людей, їх гармонійного фізичного розвитку та ведення здорового способу життя.

5)Центр утворюється з метою:
створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою;
задоволення потреб населення у фізкультурно-спортивних послугах за місцем проживання та відпочинку;
пропаганди ведення здорового способу життя, упровадження відповідних принципів та ідеалів.

6)Організація підготовки та проведення фізкультурно-оздоровчого
заходу здійснюється відповідно до Положення (регламенту) про такий захід, що затверджується організаторами фізкультурно-оздоровчого заходу.

7)Фізкультурно-оздоровча діяльність проводиться лише фахівцями, які мають спеціальну освіту та відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.

8)Центр може залучати волонтерів до здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності.

 

 II.Завдання, функції та права центру

1)Основними завданнями Центру є:
участь у реалізації на обласному рівні державної політики та програм з питань розвитку фізичної культури;
сприяння в організації та проведенні фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку населення в поєднанні масових та індивідуальних її форм;
проведення просвітницької роботи з питань оздоровлення населення шляхом використання засобів фізичної культури і спорту з метою формування у населення потреб рухової активності;
утримання та забезпечення належного функціонування фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд за місцем проживання та відпочинку населення, створення умов для занять фізичною культурою та спортом;
організація та проведення республіканських й обласних конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят;
контроль та координація діяльності місцевих центрів.

2)Центр відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:
організація та проведення на обласному рівні фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивних змагань серед широких верств населення;
розроблення, апробація та впровадження фізкультурно-оздоровчих та загальнодоступних спортивних технологій, нових форм рекреаційної та реабілітаційної роботи;
впровадження державних соціальних стандартів і нормативів, нових форм, методів та інноваційних технологій у здійсненні фізкультурно-оздоровчої діяльності;
внесення пропозицій щодо розроблення і впровадження нових програм;
подання пропозицій до проектів відповідних бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;
аналіз існуючої нормативно-правової бази у сфері фізичної культури та подання пропозицій щодо її вдосконалення;
налагодження зв'язків з міжнародними організаціями, які підтримують рух "Спорт для всіх";
організація та участь у проведенні моніторингів щодо рівня фізичного здоров’я різних груп населення, залучення громадян до занять масовим спортом;
здійснення на обласному рівні інформаційно-пропагандистської діяльності з питань фізичної культури і спорту та здорового способу життя;
здійснення у встановленому порядку видавничої діяльності, заснування газет, журналів, сайтів, інших засобів масової інформації;
забезпечення місцевих центрів інформаційно-пропагандистськими й методологічними матеріалами;
організація, участь та проведення тренінгів, семінарів, нарад, конференцій, брифінгів, засідань за круглим столом з питань, що належать до їх компетенції;
організаційне забезпечення розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази для фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку населення;
внесення пропозицій Всеукраїнському центру, місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування щодо забезпечення Центру спортивними спорудами, фізкультурно-оздоровчим та спортивним інвентарем і обладнанням з урахуванням потреб та можливостей регіону за розрахунками, наданими відповідними Центрами;
вивчення, узагальнення, аналіз та запровадження у практику вітчизняного та іноземного досвіду з розвитку фізичної культури, а також досвіду роботи кращих Центрів;
здійснення контролю, аналізу, координації, організаційно-методичного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих центрів;
залучення приватних інвестицій для реалізації покладених на Центр завдань;
залучення зацікавлених організацій до виконання завдань, покладених на Центр;
здійснення інших функцій, необхідних для виконання покладених на Центр завдань.

3)Центр при виконанні завдань:
взаємодіє та співпрацює з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, з суб'єктами сфери фізичної культури і спорту, а також структурними підрозділами з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, закладами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами;
сприяє суб'єктам сфери фізичної культури і спорту, громадським організаціям, іншим об'єднанням громадян у розвитку фізичної культури;
залучає благодійні, громадські організації, суб'єктів господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, до розвитку фізичної культури;
укладає договори з центрами про матеріальну відповідальність за взяті під звітність матеріальні цінності та контролює їх цільове використання;
співпрацює із засобами масової інформації;
веде облік проведених фізкультурно-оздоровчих заходів, готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції;
здійснює заходи із залучення фінансової та технічної допомоги, грантів та позабюджетних коштів для підтримки діяльності Центру у розвитку фізичної культури;
здійснює підготовку перспективних та поточних планів роботи Центру та звітів щодо їх виконання;
за досягнення високих результатів у роботі у встановленому порядку порушує клопотання перед МОНмолодьспортом про нагородження державними та відомчими нагородами працівників центрів і активістів у сфері фізичної культури і спорту;
сприяє у впровадженні заходів, спрямованих на соціальний захист працівників Центрів.

4)Центр має право:
надавати пропозиції щодо вдосконалення фізкультурно-оздоровчої діяльності заінтересованим органам, підприємствам, установам, закладам та організаціям;
укладати у встановленому порядку договори про співробітництво, надання послуг, купівлю-продаж тощо з підприємствами, установами, закладами та організаціями усіх форм власності, створювати відповідно до законодавства структурні підрозділи;
одержувати у встановленому порядку від центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, інших органів сфери фізичної культури і спорту, а також громадських організацій, підприємств, установ незалежно від форми власності інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
у межах своєї компетенції видавати накази;
бути та виступати організатором фізкультурно-оздоровчих заходів, використовувати назви таких заходів та їх символіку;
здійснювати рекламу у місцях проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та їх висвітлення відповідно до закону, якщо Центр виступає їх організатором;
залучати фахівців органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
подавати пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень та залучати вчених і фахівців за їхньою згодою до вирішення актуальних питань розвитку фізичної культури.


III.Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база Центру

1)Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів, передбачених у обласному бюджеті, та інших джерел, не заборонених законодавством України.

2)Гранична чисельність працівників Центру затверджується засновником і складає 7 одиниць.

3)Умови оплати праці працівників Центру визначаються в установленому законодавством порядку.
4)Центр має право надавати платні послуги згідно з чинним законодавством України.

5)Центр для проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності може передавати іншому центру в установленому порядку матеріальні цінності (нагороджувальну продукцію, спортивний інвентар, інформаційно-пропагандистські та методичні матеріали).

6)Центр у процесі провадження фінансово-господарської діяльності самостійно: розпоряджається коштами; модернізує у разі наявності та необхідності власну матеріально-технічну базу; володіє, користується і розпоряджається майном відповідно до законодавства; виконує інші функції, що не суперечать законодавству.

7)Для здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності Центр за відсутності власної спортивної бази може використовувати безоплатно або на пільгових умовах спортивні об'єкти за умови додержання санітарно-гігієнічних норм і недопущення погіршення їх стану відповідно до порядку, визначеного законодавством.

8)Матеріально-технічна база Центру може складатися з: адміністративних приміщень, спортивних споруд (стадіони, басейни, ігрові поля, спортивні зали, майданчики тощо), оздоровчо-спортивних таборів, обладнання, засобів зв'язку, оргтехніки, транспортних засобів, земельних ділянок та іншого рухомого та нерухомого майна.

9)Земельні ділянки, на яких розташовані спортивні споруди, належать до земель рекреаційного призначення.

10)Аудит фінансово-господарської діяльності Центру здійснюється згідно із законодавством України.

11)Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи та бланки із своїм найменуванням і символікою, а також здійснює їх використання та забезпечує захист відповідно до закону.

IV.Керівництво Центром

1)Безпосереднє керівництво Центром здійснює директор (а у разі його відсутності – заступник директора Центру).

2)Директор Центру призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням із Всеукраїнським центром.

3)Директор Центру здійснює керівництво його діяльністю відповідно до завдань, покладених на Центр, несе персональну відповідальність за реалізацію завдань та функцій, визначає відповідальність його працівників.

4)На посаду директора Центру призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" або "магістр" та/або стаж роботи у сфері фізичної культури та спорту не менше трьох років.

5)Директор Центру:
забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників, у встановленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру;
забезпечує та контролює проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності Центром, додержання виконавської та фінансової дисципліни;
розпоряджається у встановленому порядку майном і коштами Центру, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби;
затверджує у межах визначеної граничної чисельності працівників та фонду оплати праці у встановленому порядку структуру та штатний розпис Центру з відповідним погодженням із засновниками, положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Центру;
забезпечує додержання вимог та поліпшення охорони здоров'я, праці і фінансово-господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;
видає у межах своїх повноважень накази;
встановлює у межах фонду оплати праці надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги працівникам Центру застосовує інші заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру відповідно до чинного законодавства України;
укладає договори про співробітництво, надання послуг, купівлі-продажу тощо, забезпечує придбання майна та інвентарю у межах передбачених коштів;
представляє Центр в органах державної влади, установах, організаціях, підприємствах при розгляді й вирішенні питань, що входять до його компетенції, або уповноважує на це відповідно до чинного законодавства інших працівників;
бере участь у заходах з питань, віднесених до компетенції Центру;
утворює у Центрі конкурсні та атестаційні комісії, організовує підвищення кваліфікації працівників Центру;
несе відповідальність за стан і збереження будівель та іншого майна, переданого у користування і володіння Центру;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

6)Для підвищення ефективності діяльності Центру, погодженого розв'язання питань, що належать до його компетенції, підготовки рекомендацій з питань поліпшення здійснюваної роботи, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та розвитку фізичної культури при Центрі можуть утворюватися консультативні та методичні ради, які здійснюють діяльність на громадських засадах.