Нормативна база та звітність
Головна банер

У разі використання матеріалів сайту посилання на www.ztums.gov.ua є обов'язковим

Наказ №894 від 21.03.2006 "Про впорядкування умов оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх""

 

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ

 

Н А К А З

 

   21.03.2006  N 894

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      31 травня 2006 р.

                                      за N 643/12517

 

 

               Про впорядкування умов оплати праці

              працівників центрів фізичного здоров'я

                    населення "Спорт для всіх"

 

      { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

                   України у справах сім'ї, молоді та спорту

        N 1087 ( z0365-07 ) від 11.04.2007

        N 2035 ( z0662-07 ) від 08.06.2007 }

 

      На виконання  постанов  Кабінету   Міністрів   України   від

30 серпня  2002  року  N  1298  (  1298-2002-п ) "Про оплату праці

працівників на   основі   Єдиної   тарифної   сітки   розрядів   і

коефіцієнтів  з  оплати  праці  працівників  установ,  закладів та

організацій окремих галузей бюджетної  сфери"  (зі  змінами),  від

20 лютого  2006  року  N  172  (  172-2006-п  )  "Про встановлення

посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду

Єдиної  тарифної  сітки  та внесення змін у додаток 2 до постанови

Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002  р.  N  1298"  та  з

метою   впорядкування   умов   оплати  праці  працівників  центрів

фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Н А К А З У Ю:

 

      1. Затвердити:

      1) розміри  посадових  окладів працівників центрів фізичного

здоров'я населення "Спорт для всіх",  визначені на  основі  Єдиної

тарифної  сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників

установ,  закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери,

згідно  з додатком 1; { Підпункт перший пункту 1 в редакції Наказу

Міністерства  України  у  справах  сім'ї,  молоді та спорту N 1087

(  z0365-07  )  від  11.04.2007 - зміни застосовуються починаючи з

01.04.2007 }

     2) схеми  тарифних  розрядів  посад   керівних   працівників,

професіоналів,  фахівців, технічних службовців, робітників центрів

фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" за розрядами  Єдиної

тарифної сітки згідно з додатками 2-5.

 

     2. Надати   право   керівникам   центрів  фізичного  здоров'я

населення  "Спорт  для  всіх"  у  межах  фонду  заробітної  плати,

затвердженого в кошторисах, установлювати:

     1) конкретні розміри посадових  окладів  працівникам  центрів

фізичного   здоров'я   населення   "Спорт   для  всіх"  згідно  із

затвердженими цим наказом схемами тарифних розрядів  та  доплат  і

надбавок до них;

     2) посадові оклади заступників керівників  центрів  фізичного

здоров'я   населення  "Спорт  для  всіх",  заступників  керівників

структурних підрозділів цих  організацій  на  5  -  15  відсотків,

головних бухгалтерів - на 10-30 відсотків, помічників керівників -

на 30 - 40  відсотків  нижче,  ніж  посадовий  оклад  відповідного

керівника,  визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими

цим наказом;

     3) надбавки працівникам:

     а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

     за високі досягнення у праці;

     за виконання  особливо   важливої   роботи   (на   строк   її

виконання);

     за складність, напруженість у роботі.

     Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не

повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

     У разі  несвоєчасного  виконання  завдань,  погіршення якості

роботи  і  порушення  трудової   дисципліни   зазначені   надбавки

скасовуються або зменшуються;

     б) за почесні звання України,  СРСР,  союзних республік  СРСР

"народний"  - у розмірі 40 відсотків,  "заслужений" - 20 відсотків

посадового окладу;

     в) за   спортивні  звання  "заслужений  тренер",  "заслужений

майстер  спорту"  -  у  розмірі  20  відсотків,  "майстер   спорту

міжнародного класу"   -   15   відсотків,   "майстер   спорту"   -

10 відсотків посадового окладу.

     Надбавки за   почесні   та  спортивні  звання  встановлюються

працівникам,  якщо їх діяльність за профілем збігається з  наявним

почесним  або  спортивним  званням.  За  наявності двох або більше

звань  надбавки   встановлюються   за   одним   (вищим)   званням.

Відповідність  почесного або спортивного звання профілю діяльності

працівника на займаній посаді визначається керівником  центру;

     г) за знання та використання в роботі іноземної мови:  однієї

європейської - 10,  однієї східної, угро-фінської або африканської

- 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу.

     Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для

зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено

відповідним документом;

    4) доплати працівникам:

    а) у розмірі  до  50  відсотків  посадового  окладу  (тарифної

ставки):

    за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

    за суміщення професій (посад);

    за розширення  зони  обслуговування  або   збільшення   обсягу

виконуваних робіт.

    Зазначені види доплат  не  встановлюються  керівникам  центрів

фізичного  здоров'я  населення  "Спорт для всіх",  їх заступникам,

керівникам структурних підрозділів цих центрів та їх заступникам;

     б) у   розмірі  до  40  відсотків  годинної  тарифної  ставки

(посадового окладу) за роботу в нічний час,  якщо вищий розмір  не

визначено  законодавством,  за  кожну  годину роботи з 10-ї години

вечора до 6-ї години ранку;

     в) за науковий ступінь:

     доктора наук - у граничному розмірі 25  відсотків  посадового

окладу;

     кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового

окладу.

     Зазначені доплати   встановлюються   працівникам,   якщо   їх

діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем.  За

наявності   в   працівників   двох   наукових   ступенів   доплата

встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

     Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника

на займаній посаді визначається керівником центру.

     Відповідність наукового ступеня профілю діяльності керівника,

його заступників визначається за рішенням органу вищого рівня.

     Документи, що  засвідчують   наявність   наукового   ступеня,

повинні    відповідати    нормам    та    вимогам,    передбаченим

законодавством;

     г) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також

працівникам,  які зайняті прибиранням туалетів,  -  у  розмірі  10

відсотків посадового (місячного) окладу;

     5) водіям автотранспортних засобів:

     надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків,  водіям

І  класу  -  25  відсотків   установленої   тарифної   ставки   за

відпрацьований час;

     доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків

тарифної ставки за відпрацьований час;

     6) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на

оздоровлення,  у  сумі  не більше,  ніж один посадовий оклад (одна

тарифна ставка) на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

     7) затверджувати  порядок  і  розміри преміювання працівників

відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи  у

межах коштів на оплату праці.

     Преміювання керівників центрів фізичного  здоров'я  населення

"Спорт  для  всіх",  їх  заступників,  установлення їм надбавок та

доплат  до  посадових  окладів,  надання   матеріальної   допомоги

здійснюється  за  рішенням  органів  вищого  рівня у межах наявних

коштів на оплату праці.

 

      3. У разі,  коли згідно з цим наказом зменшується в  окремих

працівників розмір   заробітної  плати  (без  урахування  премій),

працівникам виплачується різниця  між  діючим  та  новим  розміром

заробітної плати.

 

      4. Установити,  що  республіканський  (Автономної Республіки

Крим),  обласні,  у містах Києві та Севастополі міські та районні,

міські  та  районні  у  містах центри фізичного здоров'я населення

"Спорт для всіх" належать за  оплатою  праці  працівників  до  тих

груп,  до  яких  віднесені  області за показниками,  затвердженими

постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року N 614

(  614-2005-п ) "Деякі питання віднесення областей та міст до груп

за оплатою праці" (зі змінами).

 

      5. Ці умови оплати праці застосовуються, починаючи з 1 січня

2006 року.

 

 Міністр                                              Ю.О.Павленко

 

 ПОГОДЖЕНО:

 

 Заступник Міністра

 праці та соціальної

 політики України                                      Н.І.Іванова

 

 Заступник Міністра

 фінансів України                                    В.М.Матвійчук

 

 Голова Центрального

 комітету профспілки

 працівників культури

 України                                            Л.Ф.Перелигіна

 

 

                                      Додаток 1

                                      до наказу Міністерства

                                      України у справах сім'ї,

                                      молоді та спорту

                                      21.03.2006  N 894

                                      (у редакції наказу

                                      Міністерства України

                                      у справах сім'ї, молоді

                                      та спорту

                                      від 08.06.2007 N 2035

                                      ( z0662-07 )

 

 

                             РОЗМІРИ

         тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці

         працівників центрів фізичного здоров'я населення

                         "Спорт для всіх"

 

 

------------------------------------------------------------------

|  Тарифні  |                Тарифні коефіцієнти                 |

|  розряди  |                                                    |

|-----------+----------------------------------------------------|

|     1     |                        1,00                        |

|-----------+----------------------------------------------------|

|     2     |                        1,06                        |

|-----------+----------------------------------------------------|

|     3     |                        1,12                        |

|-----------+----------------------------------------------------|

|     4     |                        1,18                        |

|-----------+----------------------------------------------------|

|     5     |                        1,24                        |

|-----------+----------------------------------------------------|

|     6     |                        1,30                        |

|-----------+----------------------------------------------------|

|     7     |                        1,37                        |

|-----------+----------------------------------------------------|

|     8     |                        1,47                        |

|-----------+----------------------------------------------------|

|     9     |                        1,57                        |

|-----------+----------------------------------------------------|

|    10     |                        1,66                        |

|-----------+----------------------------------------------------|

|    11     |                        1,78                        |

|-----------+----------------------------------------------------|

|    12     |                        1,92                        |

|-----------+----------------------------------------------------|

|    13     |                        2,07                        |

|-----------+----------------------------------------------------|

|    14     |                        2,21                        |

|-----------+----------------------------------------------------|

|    15     |                        2,35                        |

|-----------+----------------------------------------------------|

|    16     |                        2,50                        |

|-----------+----------------------------------------------------|

|    17     |                        2,66                        |

|-----------+----------------------------------------------------|

|    18     |                        2,83                        |

|-----------+----------------------------------------------------|

|    19     |                        3,01                        |

|-----------+----------------------------------------------------|

|    20     |                        3,25                        |

|-----------+----------------------------------------------------|

|    21     |                        3,41                        |

|-----------+----------------------------------------------------|

|    22     |                        3,50                        |

|-----------+----------------------------------------------------|

|    23     |                        3,71                        |

|-----------+----------------------------------------------------|

|    24     |                        3,80                        |

|-----------+----------------------------------------------------|

|    25     |                        3,93                        |

------------------------------------------------------------------

 

     Примітки:

     1. Розмір  посадового  окладу  (тарифної  ставки)  працівника

1 тарифного    розряду   встановлюється   на   рівні   законодавчо

визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

     2. Посадові  оклади  (тарифні  ставки)  за  розрядами  Єдиної

тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці  працівників

установ,  закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери,

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від  30  серпня

2002  року N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на

основі Єдиної тарифної сітки  розрядів  і  коефіцієнтів  з  оплати

праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей

бюджетної сфери" (зі змінами), визначаються шляхом множення окладу

(ставки)  працівника  1  тарифного розряду на відповідний тарифний

коефіцієнт.  У  разі,  коли  посадовий  оклад   (тарифна   ставка)

визначений у гривнях з копійками,  цифри до 0,5 відкидаються,  від

0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

 

{ Додаток  1  в  редакції  Наказів  Міністерства України у справах

сім'ї, молоді та спорту N 1087 ( z0365-07 ) від 11.04.2007 - зміни

застосовуються  починаючи  з  01.04.2007,  N 2035 ( z0662-07 ) від

08.06.2007 - застосовується з 1 червня 2007 року }

 

 Директор департаменту

 економіки та фінансів                               К.Є. Крищенко

 

 

                                      Додаток 2

                                      до наказу Міністерства

                                      України у справах сім'ї,

                                      молоді та спорту

                                      21.03.2006  N 894

 

 

                              СХЕМА

                 тарифних розрядів посад керівних

               працівників, професіоналів, фахівців

                 Всеукраїнського центру фізичного

               здоров'я населення "Спорт для всіх"

 

 

------------------------------------------------------------------

|Посади                                         |Тарифні розряди |

|-----------------------------------------------+----------------|

|Директор Центру                                |19              |

|-----------------------------------------------+----------------|

|Начальник управління, самостійного відділу     |12-14           |

|-----------------------------------------------+----------------|

|Начальник відділу у складі управління          |11-12           |

|-----------------------------------------------+----------------|

|Головний фахівець                              |10-11           |

|-----------------------------------------------+----------------|

|Провідний професіонал                          |9-10            |

|-----------------------------------------------+----------------|

|Професіонали та фахівці:                       |                |

|I категорії                                    |8-9             |

|II категорії                                   |7-8             |

|без категорії                                  |7               |

------------------------------------------------------------------

 

 Директор департаменту

 економіки та фінансів                                К.Є.Крищенко

 

 

                                      Додаток 3

                                      до наказу Міністерства

                                      України у справах сім'ї,

                                      молоді та спорту

                                      21.03.2006  N 894

 

 

                              СХЕМА

                     тарифних розрядів посад

               керівних працівників, професіоналів,

              фахівців республіканського (Автономної

              Республіки Крим), обласних, Київського

               та Севастопольського міських центрів

          фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

 

 

------------------------------------------------------------------

|        Посади        |             Тарифні розряди             |

|                      |-----------------------------------------|

|                      |групи за оплатою праці (за групами       |

|                      |областей)                                |

|                      |-----------------------------------------|

|                      |  Автономна   |  I група  |II група,     |

|                      |  Республіка  |           |м. Севастополь|

|                      |  Крим, поза  |           |              |

|                      |  групою,     |           |              |

|                      |   м. Київ    |           |              |

|----------------------+--------------+-----------+--------------|

|Директор центру       |      15      |     14    |     13       |

|----------------------+--------------+-----------+--------------|

|Начальник управління, |      13      |     12    |     11       |

|самостійного відділу  |              |           |              |

|----------------------+--------------+-----------+--------------|

|Головний фахівець     |      10      |     9     |      9       |

|----------------------+--------------+-----------+--------------|

|Провідний професіонал |      9       |     8     |      7       |

|----------------------+--------------+-----------+--------------|

|Професіонали та       |              |           |              |

|фахівці:              |              |           |              |

|I категоріїї          |      8       |     7     |      6       |

|II категорії          |      7       |     6     |      6       |

|без категорії         |      6       |     6     |      5       |

------------------------------------------------------------------

 

 Директор департаменту

 економіки та фінансів                                К.Є.Крищенко

 

 

                                      Додаток 4

                                      до наказу Міністерства

                                      України у справах сім'ї,

                                      молоді та спорту

                                      21.03.2006  N 894

 

 

                              СХЕМА

                 тарифних розрядів посад керівних

               працівників, професіоналів, фахівців

             у містах Києві та Севастополі, міських,

               районних у містах центрів фізичного

               здоров'я населення "Спорт для всіх"

 

 

------------------------------------------------------------------

|       Посада       |              Тарифні розряди              |

|                    |-------------------------------------------|

|                    |    групи за оплатою праці (за групами     |

|                    |                 областей)                 |

|                    |-------------------------------------------|

|                    |населен-| поза |  I   |  II  | III  |  не  |

|                    |ня понад|групою|група |група |група |відно-|

|                    | 1 млн. |      |      |      |      |сяться|

|                    |  чол.  |      |      |      |      |  до  |

|                    |        |      |      |      |      | груп |

|--------------------+--------+------+------+------+------+------|

|Директор            |   14   |  13  |  12  |  12  |  11  |  11  |

|--------------------+--------+------+------+------+------+------|

|Начальник відділу   |   11   |  11  |  10  |  10  |  10  |  10  |

|--------------------+--------+------+------+------+------+------|

|Головний фахівець   |   10   |  10  |  9   |  9   |  9   |  9   |

|--------------------+--------+------+------+------+------+------|

|Провідний           |   9    |  9   |  8   |  8   |  7   |  7   |

|професіонал         |        |      |      |      |      |      |

|--------------------+--------+------+------+------+------+------|

|Професіонали та     |        |      |      |      |      |      |

|фахівці:            |        |      |      |      |      |      |

|I категоріїї        |   8    |  8   |  7   |  7   |  6   |  6   |

|II категорії        |   7    |  7   |  6   |  6   |  5   |  5   |

|без категорії       |   6    |  6   |  5   |  5   |  5   |  5   |

------------------------------------------------------------------

 

 Директор департаменту

 економіки та фінансів                                К.Є.Крищенко

 

 

                                      Додаток 5

                                      до наказу Міністерства

                                      України у справах сім'ї,

                                      молоді та спорту

                                      21.03.2006  N 894

 

 

                              СХЕМА

                     тарифних розрядів посад

             (професій) керівників інших структурних

              підрозділів, професіоналів, фахівців,

                 технічних службовців, робітників

               центрів фізичного здоров'я населення

                         "Спорт для всіх"

 

 

------------------------------------------------------------------

|                 Посади                  |   Тарифні розряди    |

|----------------------------------------------------------------|

|Керівні працівники, професіонали, фахівці та технічні службовці |

|----------------------------------------------------------------|

|Провідні: економіст, юрисконсульт        |          9           |

|-----------------------------------------+----------------------|

|Завідувач: архіву, підрозділу з обліку і |          8           |

|доставки документів, господарства, складу|                      |

|-----------------------------------------+----------------------|

|Касир, інспектор, статистик              |          5           |

|-----------------------------------------+----------------------|

|Секретар, секретар-друкарка, друкарка    |         4-5          |

|(всіх категорій)                         |                      |

|----------------------------------------------------------------|

|                           Робітники                            |

|----------------------------------------------------------------|

|Прибиральник службових приміщень         |         1-2          |

------------------------------------------------------------------

 

 

                              СХЕМА

                    тарифних розрядів професій

                   водіїв легкових автомобілів

 

 

------------------------------------------------------------------

|Клас автомобіля | Робочий об'єм двигуна  |   Тарифні розряди    |

|                |        (літри)         |                      |

|                |                        |----------------------|

|                |                        |загаль-|при роботі на |

|                |                        |  ні   |  легкових,   |

|                |                        |       | спеціальних  |

|                |                        |       |  спортивних  |

|                |                        |       | автомобілях, |

|                |                        |       |на санітарних |

|                |                        |       | автомобілях  |

|                |                        |       |(крім швидкої |

|                |                        |       |  допомоги)   |

|----------------+------------------------+-------+--------------|

|Особливо малий і|                        |       |              |

|малий           |до 1,8                  |   2   |       3      |

|Середній        |від 1,8 до 3,5          |   3   |       4      |

|Великий         |понад 3,5               |   4   |       5      |

------------------------------------------------------------------

 

 Директор департаменту

 економіки та фінансів                                К.Є.Крищенко